home Boeken Informatie database Bestelinfo Social Media

Laatst  bijgewerkt: 11.12.23

literatuur   kunst & architectuur   geschiedenis   religie   cartografie  natuur

fotografie   land en volk  wetenschap   jeugd- & kinderboeken   diversen

Gedenkboek rijkstelegraaf 1852-1902 door Ringnalda Gedenkboek rijkstelegraaf 1852-1902 door Ringnalda Gedenkboek rijkstelegraaf 1852-1902 door Ringnalda

De Rijkstelegraaf in Nederland : hare opkomst en ontwikkeling (1852-1 December-1902) : geillustreerd gedenkboek ter herinnering aan haar vijftig-jarig bestaan |

Ringnalda W. - Directeur van het Post- en telegraafkantoor te Emmen | DB 1545 |

€ 55.00

Bestel

Gebonden linnen. Geïllustreerde band in goud (op rug) en zwart wit. Omslag wat beduimeld.  Met foto's -  tabellen -tekeningen en kaarten + achterin een uitvouwbare kaart van de telegraaflijnen en kantoren in Nederland 1902. 192 Pagina’s . Scheltema & en Holkema's boekhandel Rotterdam 1902 |

trefwoord:  PTT - Post - Telegraaf -Telegrafie - gedenkboek - techniek

Zakboekje der maten en gewigten

Zakboekje der maten en gewigten van het nieuwe stelsel- der oude en van die welke in de heilige schrift voorkomen- met derzelver wederzijdsche vergelijkings- en herleidingstafels. de specifieke zwaarte van onderscheidende ligchamen - berekening van daggelden - herleiding van Nederlandsche munten in eenige vreemde - enz.

Geus G.A. | DB 1415 |

€ 20.00

Bestel

Tweede verbeterde en vermeerderde druk. Kaftje los maar wel compleet. 36 pag. Rotterdam H.V. van Gogh 1847 |

trefwoord: maten - gewichten - munten - zakboekje - wegen - geld

calculus Wylie Clarence Ray calculus | Wylie Clarence Ray  Calculus | Wylie Clarence Ray

Calculus | Wylie Clarence Ray  | Gebonden in linnen. Linnen met beschadigingen. Naam - klein - in pen op schutblad. 565 pagina's. Geïllustreerd. McGraw-Hill Book Company Inc. New York Toronto London 1953 | DB1209

Euro 90.00

Bestel

In de presentatie wordt veel gebruik gemaakt van materiaal uit de natuurkunde en techniek. De bewegingswetten van Newton, het principe van Archimedes, potentiële en kinetische energie, het principe van het behoud van energie, het buigen van stralen, het afkoelen van lichamen, de vloeistofstroom uit tanks, zwaartekracht en vele andere toegepaste onderwerpen komen aan bod. Stellingen en hun beperkingen worden zorgvuldig vermeld en waar mogelijk worden volledige bewijzen gegeven.

In een poging om een ​​zo groot mogelijke duidelijkheid te krijgen, is te allen tijde rekening gehouden met de student. Waar mogelijk is de student,  in voetnoten en tussen haakjes, van tevoren op de hoogte gesteld wat de doelstellingen van elke discussie waren, waarom een ​​bepaalde methode wel of niet werd gebruikt en welke praktische en theoretische valkuilen er waren en hoe die te ontwijken. Dit heeft geleid tot een wat minder stijve stijl dan die in wiskundeteksten gebruikelijk is.

Voor zover de ruimte het toelaat, zijn in elke ontwikkeling alle stappen meegenomen. In het bijzonder worden voorbeelden die zijn begonnen als illustraties ten behoeve van de student altijd volledig uitgewerkt. Om de student te helpen bij het ordenen van de stof, begint elk hoofdstuk met een inleidend gedeelte waarin het uit te voeren werk wordt geschetst en de relatie met het voorgaande wordt aangegeven. Evenzo eindigt elk hoofdstuk met een samenvattend gedeelte waarin de belangrijke resultaten van het hoofdstuk worden samengebracht en hun invloed op het komende werk wordt aangegeven.

Verder is er als hulpmiddel voor de student , een appendix waar naast een uitgebreide dekking van recensiemateriaal uit de meetkunde, algebra, trigonometrie en analytische meetkunde, er een woordenlijst is met een aantal wiskundige en fysieke termen die worden gebruikt maar niet anders zijn gedefinieerd waar in de tekst.

trefwoord: wiskunde - natuurkunde - techniek - Newton - Archimedes - potentiële en kinetische energie - zwaartekracht - meetkunde - algebra - trigonometrie - analytische meetkunde
Nieuwe titels volgen.

Wilt u meer boeken betreffende wetenschap en techniek zien?

Zoek dan in onze database die wekelijks wordt bijgewerkt.

Database

literatuur   kunst & architectuur   geschiedenis   religie   cartografie  natuur

fotografie   land en volk  wetenschap   jeugd- & kinderboeken   diversen