home Boeken Informatie database Bestelinfo Social Media

Laatst  bijgewerkt: 11.12.23

literatuur   kunst & architectuur   geschiedenis   religie   cartografie   natuur

fotografie  land en volk   wetenschap   jeugd & kinderboeken   diversen

Zeelandia De geschiedenis van een fort | Fontaine Jos | Gebonden met stofomslag. 192 pag. Met foto's en reproducties in kleur en zwart-wit. Exlibris op schutblad en aantekening in pen. Walburgpers 1972 |DB 1527

Euro 20.00

Bestel

Fort Zeelandia is een voormalig Nederlands fort te Paramaribo, de hoofdstad van Suriname. Het vijfhoekige fort ontstond in het begin van de 17e eeuw toen Nederlandse kolonisten een handelsvestiging stichtten nabij het inheemse dorp Parmurbo - het latere Paramaribo. Om de nederzetting te verdedigen werd dit fort aangelegd.

De Engelsen veroverden het fort in 1651 en noemden het Fort Willoughby, naar Francis Willoughby. In maart 1667 veroverden de Zeeuwen onder Abraham Crijnssen het fort en de nederzetting. Het fort werd door hen Fort Zeelandia genoemd. In oktober 1667 werd het weer even heroverd door de Engelsen maar kwam terug in handen van de Nederlanders door uitvoering van het Verdrag van Breda dat al op 31 juli was gesloten.

Fort Zeelandia, gelegen aan de Surinamerivier, werd uitgebreid met vijf bastions. (Drie daarvan - bastion Middelburgh - bastion Veere en bastion Zierikzee - bestaan nog. De twee bastions die niet aan de  waterkant waren gebouwd, werden weggehaald toen Fort Nieuw-Amsterdam werd gebouwd)

Nadat de Fransen in 1712 een succesvolle aanval hadden uitgevoerd op een deel van de plantages rond Fort Zeelandia werd op de rechteroever van de rivier een nieuw fort gebouwd: Fort Nieuw-Amsterdam. Fort Zeelandia werd een kazerne en later een gevangenis. In 1967 werd het fort gerestaureerd waarna het Surinaams Museum hier werd gehuisvest. In april 1982 namen de toenmalig dictator van Suriname  Desi Bouterse en zijn militairen hun intrek in het fort. Het werd het hoofdkwartier van de toenmalige militaire machthebbers en het werd gebruikt om tegenstanders van het regime op te sluiten. In december van dat jaar werden vijftien politieke tegenstanders van Desi Bouterse in het fort gemarteld en vervolgens gefusilleerd. Een gebeurtenis die bekendstaat als de Decembermoorden en die het fort veel bekendheid gaf. Sinds 1995 is hier weer het Surinaams Museum ondergebracht

trefwoord: suriname - koloniale geschiedenis - West Indisce Compagnie - WIC

Palästina in Bild und Wort nebst der Sinaihalbinsel und dem Land Gosen  - Palestina in woord en beeld samen met het Sinaï-schiereiland en het land Gosen |

Ebers Georg | Gebonden 2 banden Folio - Goud op snee - geïllustreerd 520 pag + 474 pag.  |  DB 1543

€ 185.00

Bestel

Deel 1-  520 pagina’s. met 2 lithografische kaarten van Palestina -  Jeruzalem + losse staalgravure. (Jerusalem vom oelberge aus) en 284 houtsnede in tekst. Deel 2 - 474 pagina’s met lithografische krt van Sinaï + staalgravure. (Thal von Nazareth) en 239 houtsnedes in de tekst.

Palestina is – in de oudste en breedste en niet-politieke zin – de landstreek in de Levant die tegenwoordig Israël en de Palestijnse Gebieden omvat maar ook delen van Jordanië - Syrië en Libanon. Tot 1948 werd met Palestina het gebied dat gelijk stond met de gelijknamige Romeinse provincie bedoeld. Of in Bijbelse zin het grondgebied van de Filistijnen (Palestina of Filistea (Hebreeuws) Er zijn verschillende benamingen voor Paestina.  Men gebruikt ook wel Kanaän - het Beloofde land of  Het Heilige Land.

Sinaï is een schiereiland in Egypte en het enige deel van het land dat in Azië ligt. Het ligt tussen de Middellandse Zee in het noorden en de Rode Zee in het zuiden en is een landbrug tussen Azië en Afrika. In het klassieke tijdperk stond de regio bekend als Arabia Petraea. Het schiereiland kreeg in de moderne tijd de naam Sinaï vanwege de veronderstelling dat een berg in het zuiden van het schiereiland Sinaï in Egypte -  de bijbelse berg Sinaï is. Deze berg in het Sinaïgebergte is de bekendste berg in het gebied. Het is de berg waar God volgens Exodus 20:1 de Tien geboden aan Mozes gaf.

Gosen - Goosjen of Gosjen is in de Hebreeuwse Bijbel de naam voor een gebied in het Oude Egypte (een vruchtbare landstreek in het noordoosten van Egypte)  waar de Israëlieten zich - als dank voor Jozefs inspanningen (hij was inmiddels de onderkoning van Egypte) konden vestigen om hun vee te laten grazen op de vruchtbare weidegronden. Gosen strekte zich uit over het gebied tussen het oosten van de Nijldelta en het tegenwoordige Suezkanaal.

trefwoord: geschiedenis  - Heilige Land - Israel - Bijbel - Bijbelse geschiedenis - land en volk - christendom -Beloofde land - Filistijnen  - Filistea - Kanaan


Images de l'Homme devant la Mort Images de l'Homme devant la Mort Images de l'Homme devant la Mort

Images de l'Homme devant la Mort (de mens in het aangezicht van de dood)  |

Philippe Aries | Gebonden met beschadigde stofomslag 280 pagina's. Seuil 1983. ISBN:  2020065045 9782020065047 | DB 1178

€ 30.00

Bestel

De auteur belicht de relatie tussen dood en cultuur op een heel originele manier. Met meer dan 400 afbeeldingen van beroemde en van niet of weinig bekende kunstwerken- monumenten- graven-  locaties en figuren en objecten in uit Europa en Amerika.

Ph. Ariès wilde een origineel werk construeren - hij wilde ongetwijfeld de eerste onder historici zijn die op deze manier beeld behandelde.

trefwoord: dood - cultuurhistorie - riten - symbolen

Gouvernements marine in het voormalig Nederlands Indië

Gouvernements marine in het voormalig Nederlands Indië in haar verschillende tijdsperioden geschetst 1851-1949 in 3 delen |

Backer Dirks F.C. |

Gebonden in linnen zonder omslagen. 330+359+336 pagina's. Uitgegeven door  Unieboek in 1985 - 1986 ISBN: 9022818853 | DB 1207 |

3 delen samen € 50.00

Bestel

De Gouvernementsmarine werd in 1861 - als opvolger van de 'Civiele Schoeners en Kruisbooten' die ook wel de Burgerlijke Koloniale Marine werd genoemd - ingesteld.

De Gouvernementsmarine maakte deel uit van de Zeemacht in Nederlands-Indië onze toenmalige Nederlandse kolonie.

De Gouvernementsmarine bestond naast de Indische Militaire Marine en had vooral civiel-bestuurlijke taken. Wat op land de ambtenaren van het binnenlands bestuur of de plaatselijke commandant van het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL) waren, was de gezaghebber van de Gouvernementsmarine op zee: controleur en uitvoerder van het bestuur.

De Gouvernementsmarine  bestond bij oprichting uit 76 bewapende kruisprauwen met zeilen en negen stoomschepen die verspreid over Indië ter beschikking van de residenten stonden. De schepen zorgden onder meer voor personenvervoer en waardetransporten  van het bestuur naar de verschillende districten.

De Gouvernementsmarine assisteerde -met haar schepen die alle van bewapening waren voorzien - zeer regelmatig de oorlogsmarine en het KNIL bij het bedwingen van de vele onlusten en opstanden in de Indische archipel. Dit deden ze naast het voorkomen en bestrijden van zeeroof en smokkel.  Steeds vaker konden ze daar stoomschepen - die de kruisboten vervingen- voor gebruiken.

Het takenpakket van de Gouvernementsmarine  bleef door de jaren heen in grote lijnen hetzelfde:

  • vervoer van personen -  goederen en gelden voor het gouvernement.
  • politietoezicht binnen de territoriale wateren.
  • verder alle diensten die voor het bestuur van de kolonie nodig waren.
  • de zeekartering d.w.z. het aangeven van de meest geschikte zeevaartroutes  en het uitzoeken van plaatsen waar vuurtorens bakens en lichten moesten komen.
  • controle op de visgronden en het tegengaan van sluikhandel en spionage.
  • verbetering van de infrastructuur door het leggen van telegraafkabels in het gigantische wateroppervlak van de Indische archipel.

In 1939 werd vanwege de oorlogsdreiging  een aantal schepen in gemilitariseerd. Drie moderne motorschepen van 600 ton waren al eerder aangewezen als vliegtuigmoederschip voor de in de archipel opererende Dornier vliegboten van de Marine Luchtvaartdienst. Ze waren uitgerust met voorraadtanks voor vliegtuigbenzine en een 7,5 cm kanon.

Meerdere Gouvernementsmarineschepen werden na de Japanse inval in 1942 door de bemanning afgezonken in de haven van Tandjong Priok.

De Gouvernementsmarine bleef wel tot aan de overdracht van Nederlands-Nieuw-Guinea aan Indonesië in 1962 bestaan.

Trefwoord: Marine - zeevaart - scheepvaart - Nederlands-Indië - binnenlands bestuur - indische archipel - WO II - Indonesie - spionage - zeekartering - geschiedenis

Schönheit und Reichtum des Lebens Walter Spies(Maler und Musiker auf Bali Schönheit und Reichtum des Lebens Walter Spies(Maler und Musiker auf Bali Schönheit und Reichtum des Lebens Walter Spies(Maler und Musiker auf Bali

Schönheit und Reichtum des Lebens Walter Spies(Maler und Musiker auf Bali 1895-1942) - Eine Autobiographie in Briefen mit erganzenden Erinnerungen |

Hans Rhodius |In linnen gebonden met beschadigde stofomslag. 601 pagina’s Compleet met 17 gekleurde afbeeldingen - 87 illustraties in zwart wit  en enkele kaarten van de eilanden |Den Haag - L.J.C. | Boucher1964  DB 116

€ 295.00

Bestel

Iedereen die geïnteresseerd is in Bali en Balinese kunst heeft gehoord van Walter Spies.

Zijn faam was wijd en zijd bekend en zijn schilderijen werden verkocht voordat ze zelfs maar gemaakt waren en als ze klaar waren werden ze direct verscheept naar Europa of de Verenigde Staten. Hij was niet erg productief maar zijn werk valt door de geheel eigen stijl op tussen het werk van andere Europese kunstenaars die op Bali woonden.  Ook internationaal is zijn werk geliefd en door de schaarste van zijn werk worden er nu op de internationale veilingen, forse bedragen betaald.

In zijn brieven, die hier voor het eerst zijn gepubliceerd, en in de memoires van vooraanstaande vrienden die voor dit boek zijn geraadpleegd, komt de verbazingwekkende veelzijdigheid van hem als persoon en als kunstenaar naar voren .

Walter Spies was van de meest fascinerende persoonlijkheden van de eerste helft van deze eeuw.

Walter Spies (1895 – 1942) was een, in een welvarende familie,  in keizerlijk Rusland geboren Duitse schilder, choreograaf, schrijver, fotograaf

en mecenas. Tijdens WO I werd hij geïnterneerd in de Oeral.  In 1923 reisde hij naar Nederlands Indië waar hij eerst in Jogjakarta op Java verbleef. Hij trad daar op als hofmusicus in het paleis van de sultan van Jogyakarta. Vanaf 1927 woonde hij in Ubud op Bali.

Spies leerde de Balinese cultuur en schilderkunst kennen en leerde op zijn beurt moderne technieken aan lokale kunstenaars. Hij was een van de oprichters van de Pita Maha Artisten Coöperatie, en vormde daarmee de grondslag voor de ontwikkeling van moderne Balinese kunst. Hij werkte daarbij nauw samen met de Nederlandse schilder Rudolf Bonnet.

In 1935 verbleef de Duitse schrijfster Vicki Baum enkele maanden bij Walter Spies op Bali. Op grond van haar ervaringen daar schreef zij in 1937 haar beroemde roman ‘Liefde en dood Bali’. Daarin beschrijft zij vanuit het oogpunt van een eenvoudige  Balinese boer de gebeurtenissen die voorafgaan aan de verovering van Zuid-Bali door de Nederlanders in 1904 en de Perang Poepoetans (=  Hindoeistisch ritueel waarin de verslagen vorst  voor het oog van de vijand, samen met zijn gevolg, zelfmoord pleegt)

Als Duitser werd Spies in 1940 gearresteerd en in 1942 op een schip gezet om naar Ceylon gedeporteerd te worden. Het schip, de Van Imhoff, werd echter door een Japanse bom of torpedo tot zinken gebracht, waarbij Spies en de medegevangenen door verdrinking om het leven kwamen.

Trefwoord: Nederlands Indie - schilder - kunst - kunstenaar - fotograaf - fotografie - choreograaf - schilderkunst - koloniale geschiedenis - Bali - WO II - muziek Visages de pélerins au Moyen âge : les pélerinages européens dans l'art et l'épopée  Visages de pélerins au Moyen âge : les pélerinages européens dans l'art et l'épopée  Visages de pélerins au Moyen âge : les pélerinages européens dans l'art et l'épopée

Visages de pélerins au Moyen âge : les pélerinages européens dans l'art et l'épopée

Gilles Girault -  M.Marcel et Pierre | Gebonden met omslag-388 pp.+156 pp. In kleur en zw/w- Zodiaque 2001 | ISBN/EAN 9782736902643|DB 128

€ 35.00

Bestel

Het werk van Marcel en Pierre-Gilles Girault, vader en zoon,  is opgbouwd in klassieke hoofdstukken die achtereenvolgens de pelgrims bestuderen, hun motivaties, de heiligdommen die in het Westen worden bezocht, de routes, de voorbereidingen, het vertrek, de route, de gastvrijheid, het verblijf in het heiligdom en de terugkeer.

De auteurs vermelden zeer terecht dat het woord "pelgrim" een algemene term is die van toepassing is op al diegenen die de weg naar een heiligdom nemen en dat de meerderheid van deze pelgrims tot de aristocratische wereld behoorde. Deze bedevaarten werden vaak uitgevoerd in grote groepen te paard, alleen de allerarmsten liepen te voet.

Van de heiligdommen die vaak worden genoemd, komt Compostela na Saint-Pierre in Rome, gevolgd door Saint-Gilles-en-Provence, gevolgd in mindere mate door Chartres, Rocamadour, Le Puy, Boulogne, Soulac, Mont-Saint-Michel, Saint - Denis, Soissons, Lagny, Cambrai, Saint-Guilhem-le-Désert, de Aliscamps van Arles, Brioude, Saint-Léonard, Tours, Saint-Nicolas, Sainte-Croix van Orléans of de Sainte-Larme van Vendôme.

trefwoord: pelgrim - beeldhouwkunst - Middeleeuwen - literatuur - pelgimage - bedevaart - bedevaartsoordNieuwe titels volgen.

Wilt u meer boeken betreffende geschiedenis zien?

Zoek dan in onze database die wekelijks wordt bijgewerkt.

Database

literatuur   kunst & architectuur   geschiedenis   religie   cartografie   natuur

fotografie  land en volk   wetenschap   jeugd & kinderboeken   diversen